tagline
grafika

Polityka prywatności

Administratorem danych jest firma PPUH Alex A. A. Niewadzi z siedzibą w 26-006 Nowa Słupia, Rudki, ul. Żeromskiego nr 2a m. 7, NIP: 661-100-35-97. Ochrona danych i ich przechowywanie odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

1. Źródła zbieranych danych osobowych
a) wizyta osobista
b) rozmowy telefoniczne
c) skrzynka e-mail

2. Cel zbierania danych osobowych
a) dane przetwarzane są w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji świadczonych usług

3. Odmowa podania danych osobowych
a) konsekwencją niepodania danych osobowych skutkuje odstąpieniem od wykonania usługi

4. Rodzaj niewrażliwych danych osobowych do przetwarzania
a) imię i nazwisko
b) adres e-mail
c) adres zamieszkania
d) numer telefonu
e) numer NIP

5. Rodzaj wrażliwych danych osobowych do przetwarzania
a) braK

6. Dane statystyczne na stronie www
a) Ruch na stronie firmowej jest monitorowany przez statystyki pomagające poznaniu preferencji i zachowań użytkowników. Analiza tych statystyk jest anonimowa i stosujemy ją jedynie do oceny popularności poszczególnych podstron i słów kluczowych. Ciasteczka można zablokować w przeglądarce.
b) Nie umożliwiamy logowania / rejestracji / komentowania i nie pobieramy żadnych danych osobowych za pośrednictwem strony www.

7. Środki ochrony posiadanych danych osobowych
a) cykliczne szkolenia oraz budowanie wiedzy o konieczności ochrony danych osobowych
b) korzystanie z rozwiązań najlepszych producentów
c) wszystkie serwisy i konta mailowe mają długie hasła, zakwalifikowane jako silne
d) komputery mają założone hasła dostępowe
e) dane wrażliwe są przechowywane na zapleczu w szafce zabezpieczonej kluczem, do której ma dostęp jedynie administrator danych
f) komputery mają aktualizowane oprogramowanie, chronione programem antywirusowym
g) rozmowy telefoniczne nie są rejestrowane, uzyskane od klientów dane wprowadzane są ręcznie do bazy klientów

8. Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym
a) firma nie udostępnia danych swoich klientów w celach reklamowych i marketingowych
b) dane księgowe klientów biznesowych firmy, dane pracowników oraz faktury kosztowe są udostępniane do biura finansowo-księgowego. Reguluje to odrębna umowa i polityka prywatności pomiędzy firmami

9. Naruszenia polityki prywatności
a) każde wykryte naruszenie zasad wynikających z polityki prywatności powinno być zgłaszane do administratora danych osobowych

10. Dostęp do przechowywanych danych a) każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
b) W celu zmiany, poprawy lub usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych pod adresem e-mail: alex@alex.pl
c) zastrzegamy sobie prawo do dalszego przetwarzania danych osobowych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują do retencji danych.

11. Okres przechowywania danych
a) dane osobowe zbierane w celu realizacji usług są przechowywane bezterminowo
b) rozmowy prowadzone przez internet lub skrzynkę mailową będą przechowywane bezterminowo w celach związanych z kontynuacją usług lub reklamacją

12. Niszczenie danych odbywa się w sposób trwale uniemożliwiający odczytanie zapisanych danych.

13. Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego